Persiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten minst kunna:

Avseende delkurs 1: se Persisk grammatik (5PE112).

Avseende delkurs 2: se Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska (5PE114).

Avseende delkurs 3: se Persiska texter.

Avseende delkurs 4: Irans historia och religioner:

  • beskriva grunddragen i Irans och Afghanistans äldre historia,
  • redogöra för den politiska utvecklingen i Iran efter arabernas erövring fram till nutiden, med speciellt fokus på de två sista århundradena,
  • redogöra för den religiösa situationen i Iran före islams ankomst,
  • redogöra för islams grundläggande troslära och historia i Iran och Afghanistan,
  • redogöra för shia-islams uppkomst och betydelse i den politiska utvecklingen i Iran,
  • beskriva den språkliga och etniska mångfalden i Iran och Afghanistan och analysera hur denna mångfald påverkar samhället.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande färdighet i den moderna nypersiska grammatiken och en viss färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ge en orientering om iransk kultur. Kursen består av fyra delkurser: Persisk grammatik (7,5 hp), Muntlig och skriftlig språkfärdighet i persiska (7,5 hp), Persiska texter (7,5 hp) och Irans historia och religioner (7,5 hp).

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter den tidigare kursen Iranska språk A och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin