Verksamhetssystem och ledning

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG236

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG236
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Introduktion till kvalitetsteknik eller Introduktion till kvalitetsteknik för ingenjörer. Genomgången kurs i Kvalitetsutveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för uppbyggnad, krav, styrande och redovisande dokument i ISO 9000-systemet, miljöledningssystem ISO 14000-systemet och arbetsmiljöledningssystemen AFS 2001:1 samt SIS-OHSAS 18001,
  • planera för och visa hur en integrering av verksamhetssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kan genomföras,
  • planera för och visa hur en implementering av verksamhetssystemen kan gå till,
  • genomföra en systemrevision.

Innehåll

ISO9001-standardens uppbyggnad, dess krav, styrande och redovisande dokument, kvalitetsmanual, revisionsteknik, samt planering genomförande och uppföljning av revision av kvalitetsledningssystem. Kursen behandlar också hur styrning och ledning av en verksamhets miljö- och arbetsmiljöaspekter planeras och struktureras med utgångspunkt från de krav som finns i AFS 2001:1, SIS-OHSAS 18001 och ISO 14001 samt hur detta kopplas/integreras med kraven i ISO 9001.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin