Jämförande konstitutionell rätt

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2JS390

Kod
2JS390
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Rättsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (B), icke utan beröm godkänd (Ba), med beröm godkänd (AB)
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, 6 mars 2014
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Allmänt

Fastställd den 7 maj 2007 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 1 juli 2007. Kursplanen är reviderad den 6 mars 2014 och ändringarna träder i kraft vårterminen 2014.

Allmänt

Kursen omfattar 15 högskolepoäng (15 ECTS credits) och ingår som fördjupningskurs på avancerad nivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Kursen ges på engelska.

Behörighetskrav

Som allmänt förkunskapskrav till kursen krävs godkänt betyg i fem av de sex terminskurserna på juristprogrammets grundnivå. I den ej avklarade kursen skall samtliga obligatoriska moment ha fullgjorts. Som särskilt förkunskapskrav krävs godkänd tentamen på terminskurs 6.

Utländska studenter ska med godkänt resultat ha läst juridik två år och ska med godkänt resultat ha tenterat en grundläggande kurs i konstitutionell rätt.

Om särskilda skäl föreligger kan Juridiska fakultetens dispensnämnd meddela dispens från förkunskapskraven.

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

Studenterna ska efter genomgången kurs

  • ha fått ingående och fördjupade kunskaper om de problem och lösningar som förekommer i centrala rättsordningar på konstitutionella rättsområden såsom normgivning, rättighets­skydd och konstitutionell kontroll,
  • förbättrat sina kunskaper i teori och metod på området för komparativ rätt,
  • kunna tillgodogöra sig statsrättsligt rättskällematerial från vissa utvalda länder samt ana­lysera och värdera detta i förhållande till det egna rättssystemet,
  • ha förståelse för hur stater utvecklat och tillämpat konstitutionella principer, särskilt hur inter­nationalisering, privatisering och demokratisering påverkat den konstitutionella rättens innehåll och omfattning,
  • ha fördjupade insikter om den egna konstitutionella rättsordningen, dess egenheter och för­hållande till andra länder,
  • självständigt kunna argumentera, värdera och ta ställning i komplexa rättsfrågor på den konstitutionella rättens område,
  • ha förmåga att hålla uppsatta tidsramar.

Betygskriterier

För godkänt betyg (B) ska studenten, förutom förmågan att presentera komplexa rättsfrågor på det konstitutionellrättsliga området muntligt och hålla uppsatta tidsramar, på ett beskrivande, sammanfattande, refererande och reflekterande sätt uppnå samtliga av de övriga förväntade studieresultaten.

För det högre betyget (Ba) ska studenten, utöver nivån för betyget B, genom ett strukturerat, självständigt och kritiskt värderande sätt visa förmåga till ett analytiskt förhållningssätt.

För det högsta betyget (AB) ska studenten, utöver nivån för betyget Ba, genom ett väl strukturerat, genomtänkt, kritiskt värderande och jämförande sätt visa god analytisk förmåga och därmed göra ställningstaganden som bygger på en övertygande argumentation och en hög grad av självständighet.

Bra muntliga presentationer under seminarierna tas i beaktande om och när studenten befinner sig på en betygsgräns.

Innehåll

Kursen omfattar konstitutionell rätt med koncentration på normgivningsfrågor, rättighets­skydd och konstitutionell kontroll.

Material från centrala europeiska och anglosaxiska rättsordningar dominerar kursmaterialet.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och föreläsningar.

All seminarieundervisning är obligatorisk. Vid laga förfall kan kursföreståndaren ge dispens från enstaka frånvaro och föreskriva ersättningsuppgifter.

Varje studerande ska delta aktivt i undervisningen genom att förbereda seminarier och aktivt delta i den diskussion som förs. Redovisandet av kortare skrivuppgifter inför seminarierna ingår också i kursens obligatorium.

Undervisningen bygger på gemensam kurslitteratur enligt bifogad litteraturförteckning och till varje seminarium särskilt anvisad litteratur enligt anvisningar i seminariematerialet.

Examination

De betyg som ges på kursen är underkänd, U, och de godkända betygsgraderna B, Ba och AB.

Examinationen består av PM. Poängen som ges för de betygsatta PM:n sammanläggs till ett totalresultat som ger betyget för kursen.

För sent inlämnad PM kan endast få betyget underkänd eller godkänd. Examinator kan tillåta en student som inte lämnat in en PM att lämna in kompletterande skriftligt arbete, men detta arbete kan endast få betyget underkänd eller godkänd. En student som underkänts på kursen ska ges möjlighet till att lämna in en ny PM, eller nya PM om båda PM var underkända, på en tid som examinatorn bestämmer, i anslutning till kursens slut. Alternativt kan en underkänd student lämna in nya PM nästa gång kursen ges.

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Det är exempelvis fusk att vid PM-skrivande utge annans text för att vara ens egen. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen. Den som på detta eller annat sätt fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin