Fysikalisk kemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB308

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB308
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 februari 2014
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Kemiska principer I, 5 hp matematik samt genomgången kurs Envariabelanalys, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva olika typer av transportprocesser i lösning med användande av relevanta begrepp samt utföra beräkningar på motsvarande egenskaper
  • diskutera vätskors, lösningars och blandningars egenskaper vid gränsytor och i bulk, samt beskriva ytaktiva ämnens egenskaper och diskutera drivkrafter och egenskaper hos självassocierande system samt utföra enklare beräkningar av motsvarande egenskaper
  • redogöra för grundläggande begrepp inom reaktionskinetik samt utföra beräkningar för reaktioner med flera mekanismsteg
  • välja lämpliga experimentella metoder för att bestämma reaktionshastighet samt tillämpa denna kunskap på relevanta problem
  • redogöra för grundläggande fotokemiska och katalytiska processer och reaktioner
  • planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enkla risk- och säkerhetsbedömningar
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat
  • ge exempel på hur kursinnehållet är relevant för människan och miljön

Innehåll

Transportprocesser: konduktivitet i elektrolytlösningar, diffusion, viskositet, sedimentation, centrifugering.

Ytkemi och intermolekylära krafter: vätning, ytspänning, Laplace-tryck, amfifila molekyler, ytfilmer, ytöverskott, självaggregering, Bornenergi.

Kinetik: reaktionshastighet, reaktionsordning, reaktionsmekanismer, relaxationsmetoder, steady-state approximationen, aktiveringsenergi, aktiverat komplex, Arrhenius' ekvation, kedjereaktioner, fotokemiska reaktioner, kvantutbyte, homogen och heterogen katalys, adsorptionsisotermer, användning av Lambert-Beers lag.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer. Dessutom sker träning i att söka och sammanställa vetenskaplig information i ett mindre projekt.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (5 hp). För godkänt betyg krävs dessutom godkända laborationer (3 hp) samt godkänt projekt (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det teoretiska provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin