Fysikprojekt II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA604

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA604
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 april 2014
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Allmänt

Kunskaper behövs i Kvantfysik och Beräkningsvetenskap II, som med fördel kan läsas samtidigt.

Behörighetskrav

Fysikprojekt I, Elektromagnetism, Vågor och optik.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • tillämpa tidigare kunskaper från olika områden av fysiken för att både självständigt och i grupp kunna utföra ett projekt med en simulering, ett experiment eller en litteraturstudie inom fysikområdet
  • använda kunskap från angränsande vetenskapliga områden för att fördjupa förståelsen för fysiska fenomen
  • författa en projekttidsplan, regelbundet följa upp utfallet, samt vid behov revidera planen
  • redogöra för sina resultat och slutsatser i olika former.
  • värdera egna och andras mätningar och resultat inom fysik.

Innehåll

Orientering om olika elektriska givare. Datorstyrning av mätsystem med MATLAB.

Projektlaboration med mätningar på olika elektriska system.

Numerisk Fouriertransform och dess olika tillämpningar inom fysiken.

Miniprojekt med frekvensanalys av olika signaler eller data.

Projektplanering och hur den följs upp.

Självständigt projekt med numerisk simulering, alt. experimentell utveckling, av ett problem inom

elektromagnetism / vågrörelselära samt ett problem inom kvantfysik.

Undervisning

Övningar i datasalar och laboratorier. Uppföljning av videoupptagning av muntlig presentation. Projekthandledning. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

1) Kort skriftlig sammanfattning samt muntlig presentation och opponering av projektlab inom elektrisk mätteknik (1 hp).

2) Muntlig presentation av miniprojekt med frekvensanalys (1 hp).

3) Skriftlig projektrapport på 2 uppgifter inom el/våg samt kvantfysik (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin