Evolutionära mönster

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG306

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG306
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2014
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. Evolutionära processer.

Mål

Kursen fokuserar på hur de evolutionära processerna och den evolutionära historien manifesteras i form av olika mönster som kan observeras i och bland organismer, hur dessa mönster kan detekteras och analyseras för att dra slutsatser om deras orsaker.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara principerna kring, och tillämpa metoder för, detektion och rekonstruktion av evolutionära mönster;
 • diskutera, problematisera och relatera evolutionära mönster på olika hierarkiska nivåer till evolutionära processer
 • tillämpa hypoteser om evolutionära mönster för att förklara, diskutera och analysera evolutionära orsakssamband
 • diskutera och kommunicera principer, problem och forskningsresultat i frågor som rör evolutionära mönster
 • skissera och tillämpa valda (kombinationer av) evolutionsbiologiska tekniker och metoder.

Innehåll

Kursen omfattar studier av evolutionära mönster manifesterade på olika hierarkiska nivåer. Kursen omfattar följande moment

 • Formalisering av observerade egenskaper; homologi, homoplasi, karaktärer och karaktärskodning, morfometri, variation
 • Arter och andra taxa; arter och artbegrepp – ontologi och epistemologi, artavgränsning, klassificering och informationsinnehåll
 • Tolkning och inferens av fylogenetiska träd; parsimoni, probabilistiska metoder, substitutionsmodeller
 • Tillämpningar av fylogenetiska träd; karaktärsevolution, biogeografi, värd-parasit associationer, komparativa metoder
 • Genfylogenier i genom och populationer; koalescens, retikulation, duplikationer, inkongruenser med artfylogenier
 • Temporala mönster; fossil och palaeontologiska modeller, stratigrafi, diversifiereing och utdöenden, datering av fylogenier

En seminarieserie vilken brett belyser evolutionsbiologi och evolutionsbiologiska metoder och applikationer löper under kursens gång.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och litteraturuppgifter . Deltagande i laborationer, seminarier och litteraturuppgifter är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 9 hp. laborationer 6 hp

Teoridelen omfattar ett skriftligt prov och en seminarieserie som fordrar aktivt deltagande och följs upp i diskussionsform. Laborationerna fordrar aktivt deltagande och redovisas muntligen och skriftligen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin