Dynamiska geosystem - global förändring

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV014

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV014
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 maj 2014
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap eller biologi alternativt fysik tillsammans med 30 hp geovetenskap (geofysik)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de underliggande dynamiska principerna i atmo-, bio-, hydro-, kryo- och litosfären
  • beskriva och karaktärisera sambanden och kopplingarna mellan atmo-, bio-, hydro-, kryo- och litosfären och förklara hur dessa samband resulterar i förändringar i geosystemet på global skala
  • redogöra för samspelet i geosystemet med hjälp av exempel från jordens förgångna och nuvarande historia
  • redogöra för det nuvarande kunskapsläget med avseende på orsakerna till och dynamiken i globalförändring samt nuvarande öppna frågeställningar i geosystemvetenskap
  • värdera relevansen av olika interaktioner inom geosystemet med avseende på nuvarande globala förändringar.

Innehåll

Kursen ger en översikt över de grundläggande dynamiska processerna inom, och samspelet mellan, de viktigaste komponenterna i geosystemet, nämligen atmo-, bio-, kryo -, hydro- och litosfären. Kursen fokuserar på hur dessa dynamiska interaktioner resulterar i globalskaliga förändringar på jorden vid olika tidsskalor, allt från tektoniska (miljontals år) till mänskliga (år till århundraden). Ämnen som behandlas i kursen innefattar, men är inte begränsade till, rollen av jordens interna geodynamik som formar planeten och skapar en livsmiljö för livets uppkomst, rollen av livet i förvandlingen av jordens ytmiljö, oceanernas och atmosfärens roll som regulatorer av jordens klimat, kryosfärens roll i klimatstyrning genom dynamiska återkopplingar. Processer i atmo-, bio-, kryo-, hydro- samt litosfären. Samspelet mellan geosystemets sfären och energiutbyte.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier

Examination

Deltagande i övningar och seminarier är obligatorisk. Prov anordnas i slutet av kursen. Del i examination i form av uppsatsarbeten och seminariepresentationer.

Examinationen är uppdelad på skriftligt prov 7 hp och obligatoriska moment 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin