Hydrologiska processer

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1HY039

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1HY039
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Statistik och dataanalysmetoder, 5 hp. 15 hp matematik rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • tillämpa grundläggande principer i energibalansen vid jordens yta för att förklara det hydrologiska kretsloppet
  • förklara uppkomsten av variabiliteten i nederbörd och avdustning från lokal- till globalskala
  • beskriva huvudprinciperna bakom avrinningsbildning, inklusive flodvågs- och hydrografspridning
  • tillämpa teoretiska begrepp om flödet i poröst material i beräkningen av markvatten- och grundvattenflöde på lokalskala
  • utvärdera en akvifers lagringskapacitet med hjälp av hydrauliska tester

Innehåll

Mikrometeorologisk teori, energi- och vattenflöden mellan jordytan och atmosfären. Energibalans, avdunstning och nederbörd. Hydrologiska processer i olika klimatzoner. Matematisk beskrivning av grundläggande processer: nederbörd, avdustning, snösmältning, avrinning, markvattendynamik och grundvattenbildning. Vattenföring, avrinningsbildning och flodvågsspridning. Markvatten och grundvatten. Akviferer, marksättning, grundvattenresursanalys och vanliga ekvationer för grundvattenflöde. Uppskattning av transmissivitet och magasinering med hjälp av Theis- och Jacobmetoder.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, projektarbete.

Examination

Examinationen är uppdelad på skriftlig tentamen (5 hp), övningar (3 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin