Utbildningssystemens historia

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE121

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE121
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 oktober 2015
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera utbildningssystemens framväxt under 1800- och 1900-talen.
  • Förklara hur politiska och sociala konflikter har format olika utbildningssystem.
  • redogöra för och kritiskt värdera olika teorier som använts för att undersöka och diskutera massundervisningens och olika utbildningssystems framväxt.

Innehåll

Kursen behandlar framväxten av olika utbildningssystem under 1800- och 1900-talen. Den fokuserar på massundervisningen och de olika teorier som lanserats för att förklara dess uppkomst. Kursen behandlar de materiella och ekonomiska förutsättningarna för utbildning såväl som spridningen av olika utbildningssystem via transferprocesser. Kursen belyser även de olika syften och funktioner som utbildningen har haft i skilda politiska system. En viktig del av kursen är därmed förhållandet mellan politiska mål och konflikter samt utbildningens utformning

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier

Examination

Examinationen består av aktivt deltagande vid kurstillfällena och muntlig och/eller skriftlig examination.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin