Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3PE128

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE128
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap G2F, Vårdvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 4 november 2015
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Valbar programkurs, sjuksköterskeprogrammet, termin 5, Uppsala universitet.

Fristående kurs för andra deltagare enligt behörighetskravet, i mån av plats.

Utgörs av teoretiska studier under kursvecka 11-15.

Kursen är helt IT-baserad.

Undervisningsspråk är svenska. Ges vid behov på engelska.

Behörighetskrav

Behörighetskrav för studenter på sjuksköterskeprogrammet i Uppsala är 105 hp, se studiehandledningsboken.

För studenter inom externa sjuksköteskeprogram krävs 90 hp på grundnivå.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Analysera och värdera företeelser nationellt och globalt som påverkar hälsan för barn, kvinnor och familjer.
  • Analysera, värdera och genomföra planering av omvårdnad med perspektiv från vetenskapliga, etiska, nationella och globala aspekter samt mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter.

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD OCH MEDICINSK VETENSKAP

Teman belyses i ett nationellt och globalt perspektiv

  1. Barns och ungas rättigheter, genus/jämställdhet och jämlikhet och dess påverkan på hälsan.
  2. Ohälsa och främjande av hälsa i samband med barnafödande och dess påverkan på barnet och kvinnan: mödrahälsovård, nyföddhetsvård, barns hälsa tillväxt och nutrition.
  3. Fysisk och psykisk ohälsa och främjande av hälsa hos barn och unga: skyddsfaktorer och riskfaktorer, existentiell smärta, barns utsatthet och behov.

Undervisning

ARBETSFORMER

Webbföreläsningar inom varje tema.

Arbete i grupp med ca 5-7 studenter/grupp.

Diskussionsforum på studentportalen inom varje tema.

En inlämningsuppgift i PM-form.

Granskning av PM.

Ett seminarier fysiskt eller via Adobe Connect/grupp.

Litteratur inklusive styrdokument och artiklar.

Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

GENOMFÖRANDE

Undervisning sker på heltid under 5 veckor.

Delar av undervisningen genomförs på engelska.

Studievecka 1-3: Webbföreläsningar som belyser varje tema utifrån ett nationellt och globalt perspektiv för att synliggöra likheter och olikheter. Medverka i diskussioner genom inlägg i Studentportalens diskussionsforum.

Studievecka 4: Författa PM och förbereda seminariet.

Studievecka 5: Granska PM. Medverka vid seminariet fysiskt eller via Adobe Connect.

Examination

Examination av seminariets genomförande, inlämningsuppgiften (PM) och granskning av PM. Examination görs enligt programmets riktlinjer med max 5 ggr per student.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin