Vindkraft - energiberäkningar

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV127

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV127
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • finna och bedöma kvalitet på indata till beräkningar i dataprogram, till exempel kartor, information om råhets- och terrängförhållanden samt vinddata
  • beräkna vindkraftverks produktion, ljud- och skuggpåverkan på specifika platser genom användandet av beräkningsprogram
  • simulera och värdera vindkraftverks synbarhet i landskapet
  • optimera vindkraftverk på specifika platser genom användandet av beräkningsprogram
  • optimera och analysera vindkraftverks placering i vindkraftsparker med tanke på energiproduktion och med hänsyn till andra omgivningsfaktorer samt bedöma platsers lämplighet när det gäller vindkraftsetablering
  • använda beräkningsprogram för projektering av vindkraftsprojekt

Innehåll

Kursen behandlar hur underlag som kartor och vindresurskartor kan användas i programvaran och även hur data om råhet och vind ska bedömas beträffande kvaliteten och användas i programvaran. Energiberäkningar, beräkningar för ljud, skuggor och synlighet, för optimering av vindkraftverk både som enstaka vindkraftverk samt i vindkraftspark genomförs, beräkningsresultat analyseras och bedöms av studenten med avseende på optimal produktion och lämplig placering.

Studentens reflekterar och gör en sammanvägd bedömning om vindkraftsprojekts utformning och energiproduktion, med avseende på lämplighet av plats beträffande vindresurs, infrastruktur och omgivningspåverkan.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifter lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Vindatlasprogrammet WindPRO tillsammans med WAsP-modulen används i kursen.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (6 hp) samt skriftlig hemtenta (1,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin