Vårdvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV329

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FV329
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 15 juni 2016
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursen är gemensam för samtliga inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetodik
 • värdera och argumentera för val av design och metod
 • kritiskt värdera vetenskapliga undersökningar
 • analysera, värdera och applicera vårdvetenskapliga teorier, modeller och begrepp på vetenskapliga frågeställningar i kliniska situationer
 • analysera, värdera och diskutera vårdvetenskapliga frågeställningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och vårdetiska aspekter
 • integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar utifrån begränsad information
 • reflektera över forskningsetiska ställningstaganden
 • identifiera och värdera sitt behov av ytterligare kunskap inom området

Innehåll

 • Vårdvetenskapliga teorier, modeller och begrepp
 • Forskningsprocessen
 • Forskningsetik
 • Forskningsmetodik

Undervisning

Arbetsformer

Undervisningen omfattar basgruppsarbete, individuella litteraturstudier, seminarier samt webbaserad undervisning.

Obligatoriska moment

Seminarier och studieuppgifter med skriftlig redovisning

Examination

Examination sker vid flera tillfällen under kursen och utgörs av individuella skriftliga examinationsuppgifter och seminariedeltagande.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/981) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin