Klimatledarskap i praktiken

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV078

Kod
1MV078
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanfatta och kritiskt förhålla sig till olika perspektiv, centrala teorier och begrepp inom klimatledarskapsområdet;
  • diskutera och problematisera aktuella frågor och forskning inom klimatledarskapsområdet;
  • identifiera, analysera och kritiskt förhålla sig till maktförhållanden, etiska dilemman och konflikter inom klimatledarskapsområdet;
  • utforma en praktisk fördjupning inom klimatledarskapsområdet;
  • tillämpa relevanta metoder vid ett arbete inom klimatledarskapsområdet;
  • författa ett tvärvetenskapligt arbete inom klimatledarskapsområdet;
  • tvär- och populärvetenskapligt kommunicera resultaten av ett arbete inom klimatledarskapsområdet.

Innehåll

Kursens första del ger en bred orientering och behandlar ett antal centrala begrepp, teorier och perspektiv (klimatförändringar, ledarskap, psykologi, antropologi, historia, etik, rättvisa, makt, genus) samt aktuell forskning inom motsvarande områden. Huvudfokus ligger på att analysera frågornas komplexitet, hur studenterna i olika sammanhang kan arbeta med dessa frågor och hur ledarskap kan spela en avgörande roll i arbetet för en hållbar utveckling. Olika metoder och verktyg med relevans för det praktiska arbetet introduceras även. Den inledande delen avslutas med att studenterna formulerar och avgränsar en praktisk fördjupning inom området. Den praktiska delen av kursen fokuserar på att i en lokal kontext leda och organisera förändringsarbete för minskade klimatutsläpp, klimatanpassning och/eller annat relaterat arbete. En bred ansats innebär att allt från mer tekniskt innovativa lösningar till organisationsanalytiska studier till fältbaserade specialiseringar är möjliga att välja. Arbetet sker i nära samarbete med lokala aktörer och kontakter. Kursens avslutas med en tvär- och populärvetenskaplig återrapportering där studentens erfarenheter och slutsatser diskuteras.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen bygger på aktivt studentdeltagande och kritiskt tänkande.

Examination

Studenten examineras under startperioden genom skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (5 hp), löpande återrapportering (5 hp), samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av ett större projektarbete (20 hp).

Övriga föreskrifter

De tre första veckorna av kursen ges i Uppsala. Den praktiska fördjupningen inom området genomförs i Uppsala, Sverige eller internationellt. Tvär- och populärvetenskaplig kommunikation av det praktiska arbetet genomförs i mitten av december i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin