Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA529

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA529
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Teknisk termodynamik.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • använda fluidmekaniken i tekniska sammanhang så som vind- eller vattenkraftverk
  • analysera värmeöverföringen mellan fluider och ytor
  • redogöra för tekniska funktionssätt och principer hos olika processer för energiomvandling
  • analysera strömnings- och värmeöverföringsförluster i ång- och gascykler
  • redogöra för energiomvandling i kärnreaktorer
  • planera, genomföra och redovisa ett projekt samt genomföra datorbaserade beräkningar inom strömningsmekanik och termodynamik
  • förklara och jämföra olika omvandlingsanläggningars ur ett systemperspektiv
  • genomföra fysikaliska experiment samt redovisa, förklara och försvara resultaten

Innehåll

Kursen behandlar tillämpade tekniker för omvandling av energiresurser samt strömningsmekanik för tekniska processer. I kursen ingår fluider, gaser, vätskor, hydrostatik, Euler-Lagrange-beskrivningen, inkompressibel och kompressibel strömning, Reynolds transportteorem, laminär och turbulent strömning, energi- och kontinuitetsekvationerna, Bernoullis, Eulers och Navier-Stokes ekvationer, strömning i rör och kring fasta kroppar, värmeöverföring, strömning och förluster i ångcykler och motsvarande för gas eller kylcykler. I kursen behandlas även ångkraftanläggningar, gasturbiner, ångturbiner, fjärrvärmesystem samt värmeväxlare, geotermisk energi och kärnenergi. Distribution och lagring av energi samt aspekter av energiprocessers miljöpåverkan såsom utsläpp av växthusgaser, hushållning och effektivisering diskuteras.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laboration och projektarbete. Gästföreläsning eller studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter (7 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av MATLAB-projekt (2 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av laboration (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin