Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN165

Kod
5EN165
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 februari 2016
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Engelska A1 och Engelska B1

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • namnge och beskriva viktiga morfologiska och syntaktiska egenskaper hos forn- och nuengelskan
  • identifiera morfologiska och syntaktiska strukturer i forn- och nuengelska
  • diskutera morfologiska och syntaktiska ämnen på korrekt engelska både muntligt och i skrift
  • analysera autentisk forn- och nuengelsk text med avseende på morfologi och syntax
  • konstruera korta textstycken på forn- och nuengelska enligt givna morfologiska och syntaktiska specifikationer
  • jämföra och kontrastera olika redogörelser för engelsk morfologi och syntax i sekundärkällor
  • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner.

Innehåll

Kursen behandlar morfologi och syntax i engelska texter från två tidsperioder. Medan böjningsändelser spelade en viktig roll i fornengelskans grammatik kännetecknas dagens engelska av strukturer där ordföljd och formord är av stor vikt. Studenterna undersöker sålunda morfologiska och syntaktiska aspekter av forn‑ och nuengelska texter. Genom självständiga forskningsprojekt lär sig studenterna också att tillämpa morfosyntaktiska analysmetoder på autentiska texter för att beskriva engelskans struktur.

Undervisning

Gruppundervisning. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examinationen sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i

examen.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin