Organisk synteskemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB419

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB419
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 10 hp organisk kemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva syntetiskt relevanta organisk-kemiska reaktioners förlopp och diskutera dessa reaktioners mekanism
  • diskutera stereokemiska problemställningar i relation till kemiska transformationer
  • relatera föreningars struktur till deras reaktivitet
  • ge exempel på hur organiska föreningars egenskaper, inklusive reaktivitet, kan påverka miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden
  • planera och genomföra grundläggande organiska transformationer av betydelse för organisk syntes, genomföra enklare riskbedömning och löpande dokumentation samt muntlig och skriftlig redovisa laborationers innehåll och resultat.

Innehåll

Organisk-kemiska reaktioner av industriellt relevanta föreningsklasser t.ex. aromater, estrar, alkoholer, aminer, aldehyder, karboxylsyror, lipider och aminosyror. Reaktionsmekanismer för att bygga upp och bryta ner kolföreningar. Begrepp och reagens för synteskemi (t.ex. oxidation, reduktion, Lewissyror och Lewisbaser, Grignardreagens, organolitiumreagens). Mekanismer för katalytiska reaktioner: Syra-baskatalys, enzymatisk katalys, katalys med hjälp av metaller. Orientering om spektroskopi och analysmetodik i organisk kemi. Risker och skyddsfrågor för laboratoriearbete samt för ekonomiska och miljömässiga ställningstaganden.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Laborationerna motsvarar 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna

Övriga föreskrifter

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Organisk synteskemi 1KB407

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin