Omvårdnad av barn och ungdomar med allmänpediatriska sjukdomstillstånd

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PE138

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE138
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 2 december 2015
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och utgörs av 15 hp varav verksamhetsförlagd utbildning 4,5 hp inom barnsjukvård. Den teoretiska delen utgörs av 5 hp allmänpediatrik och barnkirurgi och 5,5 hp pediatrisk omvårdnad. Kursen innehåller vårdvetenskap 11 hp och medicinsk vetenskap 4 hp.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra för sjukdomspanorama under barn- och ungdomsåren inom allmänpediatrik och barnkirurgi avseende etiologi, patofysiologi, symtomatologi, diagnostik och behandling samt relaterad omvårdnad
 • redogöra för principer för god kommunikation mellan barnsjuksköterskan och barn och deras närstående samt på arbetsplatsen
 • visa sådan kunskap som krävs för hälsoundersökningar och vaccinationer

Färdighet och förmåga

 • i samråd med barn och föräldrar/närstående observera, bedöma och identifiera omvårdnadsbehov hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier, upprätta omvårdnadsplan, planera, leda och genomföra och utvärdera åtgärder - och involvera föräldrar i detta, samt dokumentera
 • tillämpa omvårdnadsprocessen i enlighet med FN:s barnkonvention, särskilt vad gäller barns och ungdomars rätt att under sjukhusvistelse få information, ha medbestämmande och upprätthålla relationer och aktiviteter i det dagliga livet
 • medverka till att barn och ungdomar under sjukhusvistelse upprätthåller sina relationer, har tillgång till lek och skolundervisning och en miljö som tillgodoser deras behov
 • tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter i farmakologi, läkemedelshantering och läkemedelsberäkning inom området
 • medverka vid - och i vissa fall självständigt utföra - undersökningar och behandlingar, samt ansvara för handhavandet av medicinteknisk utrustning med iakttagande av säkerhetsaspekter
 • kommunicera samt ha stödjande samtal med barn i olika utvecklingsstadier och deras föräldrar
 • tillämpa pedagogiska modeller vid information till barn och ungdomar och deras föräldrar samt vid förberedelse inför undersökningar och behandlingar - utifrån barnets utvecklingsnivå
 • värna barns och närståendes integritet och autonomi
 • tillämpa lagar, författningar och förordningar som berör området
 • utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och förmåga till lyhördhet och samarbete samt identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över samt värdera omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala

  faktorer inom barnsjukvård

 • reflektera över och värdera sin förmåga till kommunikation med barn och ungdomar och deras anhöriga/närstående

Innehåll

Medicinsk vetenskap:

Sjukdomspanorama inom allmänpediatrik och barnkirurgi och relaterad vård

Farmakologi

Barn och ungdomars utveckling och tillväxt, utvecklingspsykologi

Kost och näringsbehov

Barn som far illa

Vårdvetenskap:

Omvårdnad av barn och ungdomar inom allmänpediatrik och barnkirurgi

Läkemedelshantering och läkemedelsberäkning inom barnsjukvård

Handhavande av medicinskteknisk utrustning

Kommunikation med barn och ungdomar och deras anhöriga/närstående

Lagar och författningar inom barnsjukvård

Undervisning

Teoretiska studier:

Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, webbaserad reflektion.

Kursen är delvis nätburen med två till tre sammankomster på studieorten i ett par dagar. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera med Internetuppkoppling med god prestanda.

Verksamhetsförlagd utbildning: Färdighetsträning, deltagande observation, litteraturstudier, etisk analys, analys av kommunikationssituation, omvårdnadsdokumentation, läkemedelsberäkning, webbaserad reflektion.

VFU inleds med en gemensam planering av handledare, student och lärare, där studenten även formulerar individuella mål. Handledning av specialistsjuksköterska i samverkan med klinisk adjunkt/klinisk lektor.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning. Samt enstaka nyckelföreläsningar.

Examination

Teoretiska studier: Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp ska studenten delta aktivt med kunskap och reflektion.

Verksamhetsförlagd utbildning: Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt formulerade inlärningsmål, AssCE-formuläret på avancerad nivå, studieuppgifter och kliniska examinationer relaterade till kursens mål.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

För kurser med verksamhetsförlagd utbildning gäller följande: student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/981). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin