Dynamiska webbapplikationer

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS220

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS220
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Programvaruteknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 september 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

  • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp.

Ges även som fristående kurs.

Behörighetskrav

Programmering, 7,5 hp

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Förklara standarder för HTML och stilmallar (CSS)

• Beskriva riktlinjer för användbarhet och tillgänglighet

• Förklara begreppen DOM (Document Object Model) och Ajax (Asynchronous JavaScript and XML)

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Tillämpa grundläggande HTML- och CSS-kodning

• Använda CSS för responsiv design

• Konstruera enkla dynamiska webbapplikationer som använder externa system

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Validera webbsidor enligt W3C standard med beaktande av beställares och användares behov

• Analysera och värdera webbplatser ur användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv

Innehåll

Kursen behandlar konstruktion och design av dynamiska webbsidor. Tyngdpunkten ligger på standardiserad HTML och CSS för att skapa struktur och utseende. I kursen behandlas även grundläggande JavaScript för att skapa ett dynamiskt beteende på sajter. Andra delar som behandlas är tillgänglighet, responsivitet och validering av webbsidor.

Moment 1: Struktur med HTML, 1,5 hp

Momentet behandlar standardiserad HTML och elementens betydelse för uppbyggnad av webbsidors struktur. Vidare behandlas validering av HTML kod för att verifiera korrekt syntax gällande element och attribut för den standard man följer.

Moment 2: Design med CSS, 2,5 hp

Momentet behandlar standardiserad CSS för att skapa design och layout för webbsidor. Momentet behandlar även validering av CSS-kod för att verifiera att syntax följer vald standard.

Moment 3: Dynamiskt beteende med JavaScript, 2,5 hp

Momentet behandlar grundläggande syntax och semantik i språket JavaScript som används för att skapa ett dynamiskt beteende på webbsidor. Momentet behandlar även olika JavaScript bibliotek och dess användning och hur man genom API:er kan hämta data från externa system.

Moment 4: Tillgänglighet och Responsivitet, 1 hp

Momentet behandlar vikten av att webbsajter är tillgängliga för alla användare oavsett funktionsvariationer och de riktlinjer som finns för att säkra detta. Momentet behandlar även hur man skapar responsiva sajter som fungerar för olika skärmupplösningar.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, workshops och övningar.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på minst tre av momenten.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin