Funktionella material III

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE069

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE069
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 april 2016
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Funktionella material I eller Fasta tillståndets fysik II.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • modellera, analysera och göra kvalitativa analyser av olika material utifrån deras elektriska, dielektriska och magnetiska egenskaper,
  • redogöra för typiska materialegenskaper och dessas funktion i elektriska, dielektriska och magnetiska tillämpningar,
  • diskutera och beskriva tillämpningar av funktionaliserade metalliska, dielektriska, och/eller magnetiska material.

Innehåll

Kursen ger en djupare förståelse av funktionella material såsom dielektriska, ferroelektriska, multiferroiska och magnetoelektriska material. Teoretiska och experimentella metoder för att analysera materialegenskaper tas upp och materialens funktion illustreras genom tillämpningsnära exempel från forskningsfronten och industrin. En del av kursen består av ett fördjupande projektarbete inom något av delområdena.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och projekthandledning.

Examination

Muntlig tentamen vid kursens slut (2 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin