Grundläggande kemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 april 2016
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Efter godkänd kurs ska studeanten kunna

  • redogöra för elektronstrukturen hos atomer och den teoretiska bakgrunden till periodiska systemet samt relatera dessa till grundämnens fysikaliska och kemiska egenskaper
  • beskriva olika typer av kemisk bindning och intermolekylära krafter samt relatera dessa till materiens fysikaliska egenskaper
  • redogöra för innebörden av vanliga storheter och begrepp inom stökiometri, grundläggande termodynamik, kinetik och jämviktslära samt tillämpa dessa för att utföra beräkningar och lösa problem inom dessa områden.
  • utföra grundläggande laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat
  • ge exempel på hur kursmoment anknyter till verksamhet inom samhälle och näringsliv med relevans för utbildningen och beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan, miljön och samhället

Innehåll

Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem. Laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och projekt.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 5 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp och inlämningsuppgifter 1 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av de ingående momenten.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som 1KB000 (Kemiska principer I) eller 1KB013 (Kemins grunder och principer).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin