Statistik för ingenjörer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MS008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 april 2016
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Analys 2 eller Funktionslära för ingenjörer, Algebra och vektorgeometri.

Mål

För godkänd kurs ska studenten kunna

  • ange ett flertal metoder och tekniker för visualisering av datamaterial;
  • genomföra enkla beräkningar av sannolikheter;
  • redogöra för begreppet slumpvariabel och kunna använda några vanliga sannolikhetsfördelningar;
  • tolka centrala gränsvärdessatsen;
  • använda punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;
  • tillämpa enkel regressionsmetodik för anpassning av mätdata;
  • redogöra för några typiska ingenjörstillämpningar av sannolikhet och statistik, exempelvis tillförlitlighet och kvalitetsteknik.

Innehåll

Beskrivande statistik: läges- och spridningsmått, frekvenstabeller och stolpdiagram, histogram, andra diagram och visuella verktyg. Inledande kombinatorik och sannolikhetsteori. Sannolikhetsfördelningar: binomial, Poisson, normal, exponential. Centrala gränsvärdessatsen. Punktskattning, intervallskattning. Regressionsmetoden. Ingenjörstillämpningar, valda exempel.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, datorövningar och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) kombinerat med diskussionsuppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin