Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL541

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL541
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav minst 60 hp i datavetenskap inklusive Introduktion till parallellprogrammering. Funktionell programmering rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • skriva och modifiera program som använder olika modeller och språkliga abstraktioner för parallellprogrammering,
  • analysera modeller med avseende på vilka specifika problem de angriper, var de kan användas, och var de bör undvikas,
  • redogöra för skillnaden mellan en modell och dess implementation i ett specifikt språk,
  • redogöra för hur vissa språk implementerar hybrider eller flera modeller, och hur dessa kan samspela.

Innehåll

Olika modeller för concurrency och parallellprogrammering, t.ex. transaktionsminnen, actors, sido-effekt-fria kombinatorer och map-reduce. Implementation och användning av dessa modeller i olika programmeringsspråk, t.ex. C++, Java, Erlang. Styrkor och svagheter hos modellerna.

Fördjupning i någon modell och dess specifika implementation i något språk som ligger till grund för jämförelse mellan modeller.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, handledning.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1DL540.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin