Systemutvecklingsmetoder

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS223

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS223
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 november 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

  • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp.

Ges även som fristående kurs

Behörighetskrav

7,5 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Redogöra för olika principer, metoder, modeller och tekniker för utveckling av informationssystem och dess ingående delar

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Använda modelleringsspråk i utvecklingsarbetet

• Tillsammans med andra tillämpa en iterativ utvecklingsmodell från kravspecifikation till test

• Använda verktyg för modellering, versionshantering och test i utvecklingsprocessen

• Producera projektartefakter som visar utvecklingen av programvara

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

• Kritiskt reflektera över utvecklingsprocessen och dess delar för att värdera resultatet

Innehåll

Kursen behandlar vikten av att utveckla programvara i en iterativ process med hjälp av vedertagna metoder. Livscykeln för programvaror och olika processmodeller som kan användas vid framtagning av program belyses. De olika processmodellernas för- och nackdelar diskuteras. I kursen arbetar studenterna praktiskt med de grundläggande aktiviteterna för att ta fram centrala projektartefakter vid utveckling av programvara genom ett projektarbete. Fokus ligger på analys och design och hur dessa modelleras. Modellspråket UML (Unified Modeling Language) används i kursen. I utvecklingsprocessen ingår att använda verktyg som stöd för framtagning och hantering av projektartefakter, liksom kvalitetsutvärderingar där projektgruppen presenterar sitt arbete.

Moment 1: Systemutvecklingsmetoder 1,5 hp

Momentet behandlar olika processmodeller och deras för- och nackdelar. Vidare ingår även notation för modelleringsspråket UML. Momentet behandlar även teamarbete och gruppdynamik.

Moment 2: Projektadministration 3,0 hp

Momentet behandlar projektplanering i systemutvecklingsprojekt, kvalitetssäkring och hantering av verktyg som stöd för framtagning och hantering av projektartefakter.

Moment 3: Iterativ utveckling 3,0 hp

Momentet behandlar de grundläggande aktiviteterna för att ta fram projektartefakter. Fokus ligger på analys och design även om implementation och testning berörs.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och projektarbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på minst två moment.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin