Farmaceutisk cellbiologi

11 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FI000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FI000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 11 november 2016
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för eukaryota cellers grundläggande egenskaper, funktioner och deras kemiska uppbyggnad samt beskriva de viktigaste skillnaderna mellan prokaryot och eukaryot cellfunktion

- Redogöra för aminosyrors, proteiners, enzymers, och nukleinsyrors strukturer, grundläggande egenskaper och funktioner

- Beskriva hormoners och vitaminers strukturer, bildning och biokemiska verkan i människokroppen samt redogöra för blodets principiella sammansättning och funktioner

- Redogöra för grundläggande principer för metabolism av läkemedel samt beskriva viktiga läkemedelsmetaboliserande enzymers funktioner

- Beskriva de olika näringsämnenas strukturella egenskaper samt deras digestion, absorption och metabolism i olika mänskliga vävnader, samt redogöra för dessa processers reglering och betydelse för organismen

- Beskriva enzymers och intermediärers funktioner i intermediärmetabolismens olika processer och andra biologiska förlopp i människokroppen samt utnyttja grundläggande biokemiska kunskaper för att förklara orsaker till sjukdom och effekter av läkemedelsterapi

- Redogöra för eukaryota genoms uppbyggnad, geners struktur och principer för hur genetisk information nedärvs hos eukaryota organismer

- Beskriva den genetiska informationens flöde i genexpression och mekanismerna för hur den genetiska informationen uttrycks till protein med särskild tonvikt på förhållanden hos människa

- Redogöra för grundläggande koncept och användningsområden för rekombinant DNA-teknik samt för hantering och analys av DNA och protein med hjälp av bioinformatiska metoder

- Tillämpa vissa cellbiologiska metoder och beskriva den teoretiska bakgrunden till metoderna/experimenten, samt kunna sammanställa och diskutera erhållna experimentella resultat

Innehåll

Kursen behandlar cellens grundläggande egenskaper med tonvikt på eukaryot cellfunktion samt principer för nukleinsyrors, proteiners, enzymers, vitaminers och hormoners fysiologiska funktioner. Kursen behandlar också biokemiska processer av betydelse för ämnesomsättning och läkemedelsmetabolism samt mekanismer för eukaryot genexpression och nedärvning av genetisk information. Kursen ger även en kort introduktion till molekylärbiologi-relaterad metodik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer.

Obligatoriska moment: Kursstart, laborationer.

Examination

Prov sker i form av två skriftliga deltentamina, en i mitten av och en i slutet av kursen. För genomförande av deltentamen 2 måste ett godkänt resultat på deltentamen 1 ha uppnåtts.

För godkänd kurs krävs förutom godkända prov (provkoder) godkänt resultat på obligatoriska moment (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen.

Övriga föreskrifter

För att få delta i laborationskursen krävs godkänd säkerhetsdugga från kursen Professionell utveckling 2: Apotekare-vetenskaplig metodik och kommunikation, eller motsvarande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin