Informationssystem B: Informations- och IT-säkerhet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS052

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS052
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 februari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

15 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- förklara informationssäkerhetsaspekterna samt grundkraven för ett ledningssystem och dess säkerhetsåtgärder

- beskriva väsentliga regelverk och standardserier inom området

- beskriva grunderna för hur informationskapitalet, såsom information, IT-system och människor, kan skyddas i en organisation

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- kategorisera informationstillgångar enligt konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet

- genomföra en riskanalys

- skriva en artikel inom området och muntligt presentera den

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- analysera och värdera hotbilder mot verksamheter

- motivera sin egen artikel och konstruktivt kritisera annan grupps artikel

Innehåll

Introduktion till informationssäkerhet.

Verksamhetens beroende av IT-stödet.

Möjliga hot, risker och aktörer.

Ledningssystem för informationssäkerhet.

Säkrandet av informationskapitalet.

Etik och regelverk kring informationssäkerhet.

Standarder inom informationssäkerhetshantering.

Planering, kontinuitet och incidenthantering.

Grunderna i riskanalys och riskhantering.

Introduktion till skyddsåtgärder: kryptotekniker, certifikathantering och systemsäkerhetsåtgärder.

Undervisning

Föreläsningar, handledning och seminarier

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter, seminarier och obligatoriska föreläsningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin