Verksamhetssystem och ledning

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG236

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG236
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 september 2017
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Introduktion till kvalitetsteknik eller Introduktion till kvalitetsteknik för ingenjörer. Genomgången kurs i Kvalitetsutveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för uppbyggnad av, och innehåll i, de olika ISO ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, samt kunna tolka kraven för införande,
  • planera för och visa hur en integrering av ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö kan genomföras,
  • planera för och visa hur en implementering av verksamhetssystemen kan gå till i en organisation,
  • planera och genomföra en revision av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 19011,
  • redogöra för innehåll, tillämpningar och tolkningar av de vanligaste miljölagarna, arbetsmiljölagarna samt frekvent använda föreskrifter från arbetsmiljöverket,
  • beskriva hur miljölagar, arbetsmiljölagar samt föreskrifter påverkar ledningssystemen,
  • redogöra för nämnda ledningssystemens koppling till hållbar utveckling.

Innehåll

Bakgrund och motiv till standardbaserade ledningssystem. ISO9000-standardernas uppbyggnad, krav samt kvalitetsmanual. Revisionsteknik samt planering, genomförande och uppföljning av revision av kvalitetsledningssystem enligt ISO 19011. Certifieringsprocessen och olika typer av revisioner. Hur styrning och ledning av en verksamhets miljö- och arbetsmiljöaspekter planeras och struktureras med utgångspunkt från de krav som finns i AFS 2001:1, SIS-OHSAS 18001, kommande ISO 45001 och ISO 14001 samt hur detta kopplas/integreras med kraven i ISO 9001. Miljö- och arbetsmiljölagstiftning, centrala föreskrifter från arbetsmiljöverket, principer och metoder för värdering och hantering av miljöpåverkan. Implementering av verksamhetssystem. Ledningssystemens koppling till hållbar utveckling.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp), skriftligt prov (2 hp), seminarier och fallstudier (4 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin