Projekt i laborativ syntetisk biologi II

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB405

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB405
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Föreslagen ny behörighet: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Projekt i laborativ syntetisk biologi I eller Självständigt arbete i molekylär bioteknik (kan läsas parallellt)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • planera och genomföra ett laborativt projekt inom ämnesområdet syntetisk biologi
  • applicera grundläggande ämneskunskaper inom biologin, biotekniken och/eller bioinformatiken för tillämpningar inom den syntetiska biologin
  • leda en mindre projektgrupp med uppgift att genomföra ett laborativt delprojekt
  • sammanställa och presentera grundläggande kunskaper viktiga för ett framgångsrikt genomförande av ett laborativt projekt
  • sammanställa och rapportera det genomförda projektets laborativa resultat
  • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av avancerade experiment som behandlar en aktuell problemställning inom syntetisk biologi, samt att kritiskt granska resultaten och generera testbara hypoteser utifrån dessa experiment
  • kritiskt analysera vetenskaplig litteratur i området
  • etiskt utvärdera ett laborativt projekt
  • utföra och sammanställa en riskbedömning av ett laborativt syntetiskt biologiskt projekt.

Innehåll

Avancerad bioteknisk metodik omfattande klonering, mutagenes, PCR-teknologi, syntes av nukleinsyror och DNA sekvensbestämning. Experimentell karaktärisering av biomolekylers strukturella och funktionella egenskaper. Renframställning av makromolekyler. Bioinformatisk analys och karaktärisering av för projektet relevanta arvsanlag och biomolekyler. Grundläggande teoretisk och datorbaserad modellering av replikerande system. Laborationer som belyser BioBrick klonering som en arbetsmetodik inom syntetisk biologi.

Undervisning

Undervisningen ges i form av gruppövningar, seminarier och laborationer. Deltagande i huvuddelen av genomförda gruppövningar, seminarier och laborationer är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Förberedande planering 3 hp; Laborativt arbete 10 hp; Redovisning 2 hp

Delkursen förberedande planering fordrar aktivt deltagande. Delkursen laborativt arbete fordrar genomförda laborationer redovisade enligt på kursen presenterade riktlinjer. Delkursen redovisning examineras genom skriftlig och muntlig presentation.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1MB433 Syntetisk biologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin