Tillämpad bioinformatik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB519

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB519
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp samt 30 hp av kurserna Proteomik och metabolomik, Skriptprogrammering, Statistisk slutledning för bioinformatik, Kunskapsbaserade system inom bioinformatik, Molekylär evolution, Informationshanteringssystem, Stora datamängder för vetenskapliga tillämpningar, Genomanalys, Automatiserad prediktiv modellering.

Mål

Syftet med kursen är att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i ett bioinformatiskt projekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra ett bioinformatiskt projekt som syftar till att lösa ett biologiskt, biomedicinskt eller tekniskt problem
  • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat och presentera dessa i skriftlig och muntlig form för olika målgrupper
  • göra välmotiverade vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar av projektets alla delar
  • söka, värdera och använda vetenskaplig litteratur i ämnen som ligger inom ramen för kursen och implementera denna kunskap i projektet.

Innehåll

Studierna genomförs i form av projektarbeten. Projekten utformas i samråd med uppdragsgivare inom industrin eller akademin och omfattar utveckling av nya verktyg eller tillämpningar av redan befintliga verktyg för att lösa biologiska och biomedicinska problem. Projekten kan t.ex. innefatta genomannotering, genexpressionsanalys, populationsgenetiska analyser eller modellering av metabola reaktionsvägar. Det ingår även träning i att kritiskt analysera och redogöra för styrkor och svagheter i sina egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt i projektarbetet (ingenjörsmässighet, vetenskapligt förhållningssätt och experimentell förmåga).

Undervisning

Projektarbete och seminarier.

Examination

Seminarier (3 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (12 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin