Kultur- och naturarv i praktiken

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EE644

Kod
5EE644
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Allmänt

Kursen kan läsas som valbar fördjupningskurs inom Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling, inom Masterprogram i hållbar destinationsutveckling eller som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora, eller programkursen Introduktion till hållbar destinationsutveckling.

Mål

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i arbetet med kultur- och naturarv som resurser för hållbar lokal och regional turism och destinationsutveckling. Under kursen kombineras praktik med tvärvetenskaplig teoribildning från exempelvis etnologi, antropologi, historia, arkeologi, kulturgeografi och kulturvård. Studenten arbetar tillsammans med lärare och det omgivande samhället i en problembaserad hållbarhetspedagogik för att utforska hur dagens turism ingår i globaliserade socio-ekologiska system. På kursen ges verktyg för att leda och utveckla projekt som är ekonomiskt, socialt och inte minst ekologiskt hållbara inom sektorerna kultur- och naturarv.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskapsmål

  • Samarbeta med aktörer inom turismfältet och förmedla insikter om hur normer och värderingar omkring kultur- och naturarv påverkar hur hållbarhet förstås, skapas och förvaltas utifrån lokala och regionala förhållanden.
  • Beskriva några regelverk för förvaltning av kultur- och naturarv på lokal OCH REGIONAL nivå.
  • Tillämpa för kursen viktiga etnografiska metoder för att motivera till framåtsyftande användning av kultur och natursom hållbar resurs inom lokal och regional destinationsutveckling.

Färdighetsmål

  • Självständigt och med etnografiska metoder genomföra en mindre undersökning som identifierar hållbarhetsproblem som kan uppstå då kultur- och naturarv används inom turism- och besöksnäring, samt i skriftlig eller annan form redovisa och föreslå strategiska vägar ur sådana problem.
  • Att med etnografiska metoder självständigt formulera frågeställningar och värdera bruk av natur och kultur som resurs för turism och destinationsutveckling, och i detta sammanhang formulera proaktiva lösningar på uppfattade hållbarhetsproblem.
  • Redogöra för på kursen centrala perspektiv, begrepp och analysmetoder, samt reflektera över etiska överväganden som följer med tillämpningen av sådana metoder.
  • Praktiskt problematisera och förhålla sig till regelverk för förvaltning av kultur- och naturarv.

Innehåll

Kursen använder en bred definition av ”heritage” som både ett centralt kunskapsfält och analytiskt perspektiv. Kursen ger praktiska förhållningssätt till regelverk och förvaltning av kultur- och naturarv på lokal till global nivå. Studenten genomför, enskilt eller i grupp, ett projektarbete vars tillämpade inriktning väljs ut tillsammans med handledare och lokal aktör på Gotland. I projektform tillämpas ett natur- och kulturarvspolitiskt perspektiv på turism och destinationsutveckling. Bruket av kultur- och naturresurser relateras därvid till frågor om makt, inflytande och demokrati, samt hur värdemönster och föreställningar påverkar hur hållbarhet skapas i lokala och regionala sammanhang.

Undervisning

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och projektarbete som genomförs under kursen tillsammans med det omgivande samhället.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier (1 hp), övningar (1 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (2,5 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från de ingående momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin