Mikrobiella reglermekanismer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB436

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB436
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Molekylär bioteknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp inklusive Mikrobiologi.

Mål

Kursen fokuserar på de regulatoriska mekanismer som mikrober - främst bakterier - använder sig av för att möta förändringar i fysiologi eller miljö.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva de speciella livsbetingelser som gäller för bakterier
  • redovisa generellt och i mekanistisk detalj hur mikrobers anpassningar till förändrad intern och extern miljö åstadkoms genom adaptiva responser
  • förklara i detalj hur regleringsmekanismer fungerar på transkriptions- och post-transkriptionell nivå
  • redovisa för kopplingen mellan omvärldssignalering, molekylära genregleringsvägar och fysiologiska responser på cell- eller populationsnivå
  • beskriva de extrakromosomala elementens betydelse för genspridning och förvärvande av nya egenskaper
  • redovisa för plasmiders speciella egenskaper med avseende på stabil nedärvning och replikationskontroll
  • redovisa den växande betydelsen av RNA-medierad kontroll av genuttryck och dess verkningsmekanismer
  • sammanfatta, diskutera, värdera och kritiskt analysera innehåll och slutsatser i primärartiklar

Innehåll

Bakteriella genregleringsmekanismer som ligger till grund för adaptiva responser. Översikt och fördjupning i den speciella värld som bakterier lever i. Fokus på svältsituationer, bakteriell stress, differentieringsprocesser samt virulens. Krav som den interna och externa miljön ställer på ändrad fenotyp. Sambandet mellan de signaler som mottas av bakterier samt den genreglering som krävs för att möta fysiologiska krav och iscensätta responser. Genregleringsnivåer: transkriptionell reglering (DNA-nivå) med hjälp av aktivator- och repressorproteiner, post-transkriptionell reglering på mRNA-nivå, i synnerhet genom regulatoriska RNA och RNA-element in cis (riborelä). Differentiering av bakterier - sporbildning. Bakteriell kommunikation - kvorumreglering. Genöverföring mellan bakterier, den horisontella genpoolen, plasmider och andra extrakromosomala element. RNA-baserad förvärvad immunitet mot invaderande DNA i bakterier och arkéer (CRISPR/cas).

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen 3 hp, seminarier 2 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin