Byggstyrning och entreprenadjuridik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE445

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE445
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inkl. Introduktion till byggteknik. Projekt 1: Projektering av småhus ska vara genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • detaljerat redogöra för byggprocessens olika delar och tillhörande entreprenad- och ersättningsformer,
  • redogöra för olika planer i byggprojekt, inför byggstart och under byggtiden,
  • redogöra för hur avtal tecknas,
  • redogöra för vilka lagar och regler som gäller inom byggsektorn,
  • redogöra för hur arbetsmiljöarbete kan se ut för ett byggprojekt samt upprätta en arbetsmiljöplan.

Innehåll

Projekt- och produktionsplanering. Produktionskalkylering. Val av entreprenad- och ersättningsformer. Regler och lagar vid entreprenadupphandling, konsultupphandling, offentligupphandling och arbetsmiljö. Administrativa föreskrifter. Arbetsmiljöplan.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Muntlig redovisning av projektarbete samt aktivt deltagande vid seminarier (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE436 Entreprenadjuridik i byggprocessen, 1TE430 Entreprenadjuridik eller 1TE406 Byggstyrning och entreprenadjuridik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin