Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV168

Kod
1GV168
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen samt Introduktion till hållbar destinationsutveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva friluftslivets och naturturismens beroende av resurser, värden och tjänster hos ekosystem och landskap
  • redogöra för miljöekonomiska metoder för att värdera naturturism och effekter av miljöpåverkan
  • beskriva naturturismens betydelse för hållbar regional utveckling
  • sammanfatta förvaltningsmodeller för friluftsliv och naturturism

Innehåll

Kursen introducerar och kategoriserar naturbaserade resurser, tjänster och värden som bas för friluftsliv och naturturism. Begreppen naturresurser, ekosystemtjänster och geosystemtjänster är centrala för att beskriva, värdera och förvalta mångfalden av kvaliteter hos ekosystem och landskap. Kursen behandlar även miljöekonomisk teori och metod för samhällsekonomisk värdering av friluftsliv och naturturism samt kostnader för miljöpåverkan. Olika förvaltningssystem för att restaurera, bevara och skydda naturmiljöer studeras i en kontext av hållbar naturbaserad destinationsutveckling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier, studiebesök samt projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (7 hp), övningar och seminarier (3 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin