Programvaruteknisk baskurs

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS232

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS232
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N, Programvaruteknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik 180 hp
 • Kandidatprogram i digital affärsutveckling

Ges även som fristående kurs

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Principiellt förklara datorsystems arkitektur och funktion
 • Redogöra för digital representation av text, bild, ljud och dokument
 • Kunna redogöra för olika typer av programvara och förklara deras roll i en dators funktion

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • Utföra vanliga aritmetiska och logiska operationer på binära, oktala och hexadecimala tal
 • Tillämpa problemlösningsmetodik systematiskt
 • Utveckla strukturerade problembeskrivningar och modellera algoritmer

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Relatera konceptuella modeller av algoritmer till deras implementationer

Innehåll

Kursen ger en introduktion till centrala begrepp inom området programvaruteknik:

 • Hårdvarukomponenter i ett datorsystem
 • Olika former av programvara, inklusive kompilatorer
 • Binära, oktala och hexadecimala tal
 • Algoritmer och representationer av algoritmer
 • Datatyper och operatorer
 • Standarder för representation av text, bild, ljud och dokument

Moment 1: Maskin- och programvara, 2,5 hp

Momentet behandlar översiktligt hur en dator fungerar som ett system av samverkande komponenter, samt ger inblick i mikroprocessorns funktion. Olika typer av programvara diskuteras. Vidare ingår begreppen högnivåspråk, kompilering och maskinkod i momentet för att illustrera kopplingen mellan programvara, programvaruutveckling och exekvering av maskinkod i mikroprocessorn.

Moment 2: Datarepresentation, 2,5 hp

Detta moment fokuserar på hur text, bild, ljud och dokument representeras i datorns minne. Utgångspunkten för momentet är träning i det binära talsystemet, inklusive grundläggande aritmetiska och logiska operationer på binära tal. Även hexadecimala och oktala tal behandlas för att ge studenterna en mer generell förståelse för positionssystem. Vidare behandlas begreppet datatyp, samt olika datatyper och relaterade operatorer.

Moment 3: Algoritmik och problemlösning, 2,5 hp

Med utgångspunkt i mikroprocessorns arbetssätt (moment 1) och representation av data (moment 2) arbetar studenterna med olika metoder för att tolka och modellera algoritmer. I momentet ingår också en reflektion mellan konceptuell representation av algoritmer och relaterade implementationer i högnivåspråk. Arbetet med algoritmer behandlas som en del i en övergripande problemlösningsmetodik, som består av att utifrån en beskrivning i naturligt språk skapa en strukturerad problemformulering, följt av att modellera en algoritm för att lösa problemet

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin