Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i mediestudier

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV168

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV168
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp mediestudier.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för och visa på fördjupad förståelse av de huvudsakliga teorierna, mediecentrerade och icke-mediecentrerade, inom området mediestudier,
  • redogöra för och visa på förståelse av såväl historiska som samtida debatter om begreppen medier, mediering, mediatisering, medielogik, medie-/kommunikationsekologi, globalisering, digitalisering och deltagande,
  • redovisa fördjupad kunskap om och visa på förståelse av teoretiska diskussioner med inriktning på studier av medier och vardag, digitala samhällen respektive globalisering utifrån kritiska, kulturella och diskursiva perspektiv.

Färdighet och förmåga

  • tillämpa valda begrepp och teoretiska perspektiv för att analysera medier och samtida vardagsliv, digitala samhällen eller medier och globalisering,
  • presentera teoretiskt förankrade uppgifter muntligt och skriftligt, samt ge konstruktiv återkoppling till andra studenters muntliga och skriftliga presentationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • redogöra för och visa förståelse av frågor om rättvisa, hållbarhet, jämlikhet och deltagande i samtida mediesamhällen, samt etiska konsekvenser förknippade med olika teoretiska perspektiv i mediestudier,
  • presentera teoretiskt förankrade diskussioner om etiska problem som är förknippade med ojämlik tillgång till medier och makt och dess betydelse för deltagande i sociala förändringsprocesser.

Innehåll

Kursen bygger på grunderna som studenterna fått i MKV B/Mediestudier och vidareutvecklar huvudteorierna inom fältet mediestudier. Kursen ger en djupgående översikt av de huvudsakliga akademiska debatterna, mediecentrerade och icke-mediecentrerade, historiska och samtida, inom området. Den första delen av kursen utforskar historisk och samtida utveckling av teoretiska perspektiv på och förståelse av begreppen media, mediering, mediatisering, medielogik, medie-/kommunikationsekologi, globalisering, digitalisering och deltagande. I kursens andra del får studenterna jämföra och kontrastera olika perspektiv på den nutida medievärlden för att förstå konsekvenserna av skilda teoretiska synvinklar. Här kommer den teoretiska grunden att användas för analys av samtida vardagslivserfarenheter relaterade till medier, digitala samhällen och globalisering utifrån kritiska, kulturella och diskursiva perspektiv. De teoretiska undersökningarna och jämförelserna ska bidra till att utveckla studenternas förmåga att självständigt och kritiskt reflektera över frågor om jämlikhet/ojämlikhet, hållbarhet och deltagande i samtida mediesamhällen. Etiska problem som är förknippade med ojämlik tillgång till kommunikationsresurser och makt samt dess betydelse för deltagande i sociala förändringsprocesser diskuteras även på kusen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, inklusive individuella uppgifter och grupparbeten samt muntlig och/eller skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin