Transnationella utbildningsstrategier

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4UK111

Kod
4UK111
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få en mångvetenskaplig förståelse av utbildningsstrategier som överskrider nationella gränser.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • beskriva huvuddragen i den högre utbildningens och forskningens internationalisering i ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv
  • ur ett historiskt perspektiv analysera förhållandet mellan regionalisering, nationalisering, internationalisering, globalisering och transnationalisering av utbildning
  • redogöra för och analysera betydelsen av och förutsättningarna för sociala gruppers transnationella utbildningsstrategier
  • beskriva och analysera hur organiseringen av internationaliseringen av utbildning och forskning påverkar desamma

Innehåll

Kursen behandlar transnationella utbildningsstrategier i ett mångvetenskapligt, historiskt och komparativt perspektiv.

Följande områden tas upp i kursen:

  • huvuddragen i den högre utbildningens och forskningens internationalisering
  • processer av regionalisering, nationalisering, internationalisering, globalisering och transnationalisering inom utbildningsområdet
  • sociala gruppers transnationella utbildningsstartegier
  • organisationen av internationalisering av högre utbildning

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift. Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin