Modellering och optimering av logistiska system

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE776

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE776
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

120 hp. 20 hp matematik. Industriell ekonomi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för statistik och sannolikhetsteori som används för modellering av logistisk- och produktionssystem samt för analys av indata och resultat,
  • redogöra för principerna bakom händelsestyrd simulering,
  • redogöra för allmänna teoretiska och metodologiska ramverket för simuleringsprojekt inklusive experimentell design,
  • redogöra för olika optimeringstekniker samt deras specifika applikationer vid optimering av logistik- och produktionssystem,
  • tillämpa konceptuella modeller för analys av olika systemscenarier,
  • ptimera logistik och produktionssystem med hjälp av ett konceptuellt simuleringsbaserat optimeringsverktyg.

Innehåll

Matematisk modellering av logistiska system inklusive kö-modeller. Händelsestyrd simulering och analys av olika typer av logistik- och produktionssystem, till exempel funktionell verkstad, produktionslina, parti- och dragande styrning och aggregerade försörjningskedjor. System optimering där effektiva fronten mellan målkonflikter analyseras med hjälp av metaheuristiska algoritmer.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer.

Examination

Laborationer, skriftliga inlämningsuppgifter, skriftlig tentamen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin