Projekt i laborativ syntetisk biologi II

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MB405

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB405
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Projekt i laborativ syntetisk biologi I eller Självständigt arbete i molekylär bioteknik (kan läsas parallellt).

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • planera och genomföra ett laborativt projekt inom ämnesområdet syntetisk biologi
  • applicera ämneskunskaper inom biologin, biotekniken och/eller bioinformatiken för tillämpningar inom den syntetiska biologin
  • leda en mindre projektgrupp med uppgift att genomföra ett laborativt delprojekt
  • sammanställa och presentera kunskaper viktiga för ett framgångsrikt genomförande av ett laborativt projekt
  • sammanställa och rapportera det genomförda projektets laborativa resultat
  • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av avancerade experiment som behandlar en aktuell problemställning inom syntetisk biologi, samt att kritiskt granska resultaten och generera testbara hypoteser utifrån dessa experiment
  • kritiskt analysera vetenskaplig litteratur i området
  • etiskt utvärdera ett laborativt projekt
  • utföra och sammanställa en riskbedömning av ett laborativt syntetiskt biologiskt projekt.

Innehåll

Identifiering och planering av ett syntetiskt biologiskt projekt med utgångspunkt från aktuell vetenskaplig litteratur. Genomföra litteraturstudier och sammanfatta litteraturstudiernas slutsatser. Utarbetning av en genomförbar projektplan för genomförande av valt projekt. Projektledning. Planera och genomföra en föreläsning om basala laborativa tekniker av vikt för projektets genomförande. Konstruktion av modifierade bakterier eller andra organismer som uttrycker önskade proteiner, metaboliter etc. Praktiskt användande av s.k. BioBrick kloning för att genetiskt modifiera organismer. Biokemisk rening och enkel karaktärisering in vitro av biomolekyler producerade av modifierade organismer. Fenotypisk karaktärisering av genetiskt modifierade organismer. Bioetiskt utvärdera valt och genomfört projekt. Genomföra biologisk riskanalys av valt projekt. Presentation av genomfört projekt för olika målgrupper, inkluderande både populärvetenskaplig och professionell nivå. Praktiskt användande av basala molekylärbiologiska laborativa metoder såsom renframställning av nukleinsyror, användning av restriktionsenzymer, kloning, lägesspecifik mutagenes, PCR-teknologi, sekvensbestämning av DNA, elektroforetisk karaktärisering av nukleinsyror och proteiner, enkel bioinformatik.

Undervisning

Undervisningen ges i form av gruppövningar, seminarier och laborationer. Deltagande i huvuddelen av genomförda gruppövningar, seminarier och laborationer är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Förberedande planering 3 hp; Laborativt arbete 10 hp; Redovisning 2 hp

Delkursen Förberedande planering fordrar aktivt deltagande. Delkursen Laborativt arbete fordrar genomförda laborationer redovisade enligt på kursen presenterade riktlinjer. Delkursen Redovisning examineras genom skriftlig och muntlig presentation.

Övriga föreskrifter

Högst två av kurserna Projekt i laborativ syntetisk biologi I, Projekt i laborativ syntetisk biologi II och Syntetisk biologi kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin