Vanliga kliniska utmaningar inom KBT

7 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2PP509

Kod
2PP509
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Godkänd på alla inslag förutom ett moment från närmast föregående termin.

Mål

Efter genomgångna moment skall studenten kunna:

Moment 1: Skapa en god terapeutisk allians (3 hp)

Kunskap och förståelse

Redogöra för

 • Utveckling och definition av begreppet terapeutisk relation och arbetsallians;
 • Forskningen kring den terapeutiska alliansens betydelse för behandlingsutfall;
 • Centrala mått (skalor m.m.) för att mäta den terapeutiska alliansen;
 • Strategier för att skapa, utveckla och reparera skador i den terapeutiska alliansen

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa strategier för att skapa och utveckla en terapeutisk allians med patienten;
 • Identifiera, kollaborativt utforska och reparera alliansbrott;
 • Anpassa den terapeutiska alliansen till den aktuella patienten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera kring alliansens betydelse i KBT;
 • Kritiskt granska och värdera alliansforskningen;
 • Reflektera kring olika strategier för att skapa och utveckla samt reparera skador i alliansen;
 • Identifiera, tolka och utvärdera egna tankar, känslor och beteenden och deras konsekvenser vid tecken på skador i alliansen

Moment 2: Förebygga återfall (1 hp)

Kunskap och förståelse

Redogöra för

 • Centrala begrepp inom återfallsförebyggande KBT-arbete;
 • Kognitiva och beteendeinriktade återfallsförebyggande strategier;
 • Forskningen kring återfallsförebyggande strategier;
 • Riskfaktorer för återfall utifrån forskningen

Färdighet och förmåga

 • Kliniskt tillämpa olika återfallsförebyggande strategier;
 • Bedöma risk för återfall utifrån olika patientkarakteristiska;
 • Upprätta en vidmakthållandeplan vid avslutningen av terapin

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska och värdera forskningen kring återfallsreducerande strategier;
 • Reflektera kring det egna återfallsförebyggande arbetet

Moment 3: Arbeta med komplexa fall (3 hp)

Kunskap och förståelse

Redogöra för

 • Definitioner av komplexa fall (samsjuklighet, kronicitet, sårbarhet etc.);
 • Kartläggning och fallformulering vid komplexa fall;
 • Anpassningar av KBT-metodiken vid komplexa fall;
 • Kliniska svårigheter vid arbete med komplexa fall

Färdighet och förmåga

 • Upprätta en individualiserad transdiagnostik KBT-baserad fallformulering vid komplexa fall;
 • Anpassa olika KBT-strategier (som tidigare lärts ut) till komplexa fall;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska och värdera forskningen kring KBT vid komplexa fall;
 • Reflektera kring det egna kliniska arbetet med komplexa fall

Innehåll

 • Terapeutisk relation/allians
 • Återfallsreducerande KBT-metoder
 • Komplexa fall

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, kliniska demonstrationer, gruppövningar, praktisk färdighetsträning samt litteraturseminarier.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov samt praktiska färdighetsprov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

All undervisning är obligatorisk. Vid frånvaro om högst 20 % av undervisningen kan studenten ges ersättnings­uppgifter för de undervisningstillfällen som studenten varit frånvarande från. Student som inte erhållit betyget Godkänd till följd av frånvaro över 20 % ges tillfälle att ta igen detta inslag i utbildningen vid nästkommande kurstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin