Examensarbete

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3DR408

Kod
3DR408
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk nuklidteknik A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 19 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Godkänd på samtliga föregående kurser inom masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik

Mål

Projektarbetet använder kunskaper från alla tidigare kurser inom programmet. Det övergripande målet med projektarbetet är att delta i och ge värdefulla bidrag till det medicinska nuklidtekniska arbetet. Projektarbetet kan vara prekliniskt eller kliniskt och ha inriktning mot fysik, kemi eller biologi. Projektarbetet kan antingen vara en förlängning av det kortare projektarbetet (15 hp) som genomfördes i slutet av det första studieåret, eller det kan vara ett nytt tillvägagångssätt. Tanken med detta omfattande projektarbete är att, i bästa fall, tjäna som en start för en professionell karriär inom studentens intresseområde. Projektarbetet är planlagt under 20 veckor och ska ge studenten en chans att prova forskningsfältet och även bevisa sina färdigheter. Kursadministrationen hjälper till att hitta en relevant plats för projektarbetet. Förhoppningsvis leder projektarbetet till goda möjligheter till anställning inom fältet eller möjlighet till doktorandstudier.

Efter godkänt projektarbete förväntas studenten kunna

  • utföra detaljerad planering av radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik/imaging eller terapi, både för experimentella och kliniska ändamål, inom eller i närheten av det område, som behandlades i projektarbetet.
  • analysera och i detalj tolka resultat från radionuklidbaserade undersökningar, inom eller i närheten av det område, som behandlades i projektarbetet.
  • designa radionuklidbaserad farmakokinetik, diagnostik och imaging som stöd för kirurgi, immun- eller genterapi med djup och detaljerad inblick, om projektarbetet behandlar detta ämne.
  • designa radionuklidbaserad terapi av tumörer med djup förståelse, med beaktande av både dosimetri och biologiska effekter, om projektarbetet behandlar detta ämne
  • genomföra de praktiska moment av ett radionuklidbaserat experiment inom ramen för något forskningsprogram. Experimenten kan ha fysikaliskt, kemiskt, biologiskt, prekliniskt eller kliniskt innehåll.
  • förstå och kunna förklara, både i allmänna och specialiserade termer, resultaten och betydelsen av de resultat som erhållits i projektet.
  • få kunskap inom det område som möjliggör fortsättning för relevanta doktorandstudier.

Innehåll

Handledaren och bihandledaren ger introduktion till projektarbetet. Introduktion vid institutionen: rutiner och information om pågående utvecklingsarbete och forskning. Skrivning av en rapport och presentation vid ett seminarium.

Undervisning

Handledaren och bihandledaren ger den nödvändiga undervisningen.

Examination

Godkänd skriftlig rapport. Godkänd muntlig presentation av projektarbetet vid ett seminarium. Betygsskala underkänd och godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin