Strålskydd och medicinska effekter av strålning

6 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3DR401

Kod
3DR401
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk nuklidteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 19 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin eller farmaci.

Mål

Kursen förbereder studenten för fortsatta studier inom masterprogrammet i Medicinsk nuklidteknik.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • beskriva olika typer av joniserande strålning, källor/produktion och deras fysiska och biologiska egenskaper
 • beskriva funktionen och användningen av strålskyddsinstrument och detektorer
 • förklara den teoretiska bakgrunden till nuklidkartan och använda denna kunskap för att beskriva radioaktiva sönderfall och produktion av nuklider
 • använda portabla strålskyddsinstrument och tolka mätdata
 • förklara enheter, begrepp, regler, riktlinjer och tröskelvärden för joniserande strålning
 • behärska standardiserade beräkningsmetoder för dosimetri, gamma konstant, MIRD
 • beskriva strålinducerade DNA-skador och beskriva cellulär reparation och uppkomst av kromosomskador
 • förklara klonogen överlevnad, strålkänslighet och principer för modifiering av strålresponsen
 • beskriva akuta och sena biologiska och medicinska effekter av strålning
 • beskriva riskerna med joniserande strålning
 • beskriva principerna för strålbehandling av tumörer och terapeutisk användning av radionuklider.

Dessutom ska studenten efter genomgången kurs ha fått förståelse för hur man planerar, bedriver och utvärderar vetenskapliga undersökningar, hur etisk lagstiftning tillämpas och hur forskning och vetenskapliga resultat kommuniceras till samhället.

Innehåll

 • Grundläggande fysikaliska aspekter på joniserande strålning
 • Källor för joniserande strålning, radioaktiva nuklider
 • Interaktioner mellan joniserande strålning och materia
 • Stråldetektorer
 • Strålkvalitet, stopping power, LET och fotonattenuering
 • Beräkningar och föreskrifter för strålskydd, viktningsfaktorer
 • Interaktioner mellan strålning och biologisk materia, strålkänslighet och principer för modifiering av strålningsrespons
 • Akuta och långsiktiga biologiska effekter och skydd mot stråleffekter.
 • Molekylära och cellulära effekter beträffande DNA-skada, reparation, genaktivering
 • Strålinducerad celldöd, modeller och metoder för mätning av biologiska effekter av strålning, prediktiva metoder
 • Bakgrundsstrålning och relation till effekter på molekylär- och cellulär nivå
 • Relativ biologisk effektivitet (RBE), Auger-effekter etc.
 • Introduktion till strålbehandling av tumörer och terapeutisk användning av radionuklider
 • Grundläggande fysikaliska processer som Coulomb-interaktioner, bremsstrahlung, fotoelektrisk- och Compton-effekt samt parproduktion
 • Mätmetoder; scintillatorer, jonkammare, TLD, dioder, detektorfilm etc.
 • Definition av dosimetriska enheter; absorberad dos, kerma, flöde, ekvivalent dos, effektiv dos
 • Enkla dosimetriska beräkningsmetoder som används vid strålskydd; gammakonstant
 • Interndosimetri för radionuklider (MIRD)

Under en serie föreläsningar, som ges gemensamt för de medicinska masterprogrammen, kommer du också att få inblick i ett antal allmänna forskningsrelaterade ämnen.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och obligatoriska laborationsövningar.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs även godkända laborationer. Betygsskala underkänt och godkänt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin