Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV172

Kod
3FV172
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N, Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

180 hp

Mål

Syftet med kursen är att studenterna skall tillägna sig teoretiska såväl som praktiska kunskaper om hur hälso- och sjukvården styrs och organiseras i Sverige.

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:

• Redogöra för vad som utmärker ett hälso- och sjukvårdssystem (i Sverige och internationellt)

• Förstå kopplingen mellan begreppen vårdbehov, vårdefterfrågan och vårdkonsumtion

• Redogöra för relevanta teorier kring styrning och policyprocessens olika faser (initiering, beslutsfattande, implementering, utvärdering)

• Känna till värdegrunden och målsättningar för den svenska hälso- och sjukvården samt dess historiska framväxt

• Känna till aktuella förändringstrender inom svensk hälso- och sjukvård

• Ha grundläggande kunskap om hur hälso- och sjukvården finansieras och vilken lagstiftning som gäller

• Ha grundläggande kunskaper om ledarskap i vården

• Ha kännedom om olika metoder för kvalitetssäkring och verksamhetsutvecklingsarbete

Innehåll

Kursen introducerar begreppsbildning och teoretiska utgångspunkter kring styrning och organisation av svensk hälso- och sjukvård. Relevanta teorier hämtas från ämnena hälso- och sjukvårdsforskning och förvaltningspolitik (ex. New Public Management; Nätverksstyrning och Multi-Level Governance). Genom teoretiska kunskaper om sjukvårdssystemet och dess styrning ges studenterna möjlighet att självständigt analysera empiriska fall.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

För godkänd kurs krävs, aktivt deltagande i seminarier, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin