Examensarbete i folkhälsovetenskap

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV379

Kod
3FV379
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Forskningsdesign, metoder och statistik inom folkhälsoområdet, 15 hp.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten:

  • självständigt kunna planera, genomföra, rapportera och presentera en vetenskaplig studie utifrån vetenskapsprocessens olika delar från problemformulering, frågeställningar, metod (inklusive forskningsdesign, datainsamlingsmetod samt analys), resultatredovisning och slutsats.
  • självständigt kunna tolka och redogöra för implementering av resultaten från den vetenskapliga studien.
  • självständigt kunna försvara och diskutera en ståndpunkt i en vetenskaplig diskussion.
  • självständigt kunna värdera och reflektera över aktuella vetenskapliga forskningsstudier inom folkhälsoområdet samt aktuell kunskapsutveckling
  • självständigt och kreativt kunna framföra vetenskapligt grundad kritik på ett systematiskt och pedagogiskt sätt

Innehåll

Utarbetande av projektplan

Genomförande av projektarbete

Författande av uppsats

Respondent och opponentskap

Undervisning

Enskilt arbete stöds genom handledning, gruppdiskussioner och seminarier.

Examination

Projektplan och uppsats granskas av opponenter och betygsätts av examinator. Uppsatsen försvaras vid ett offentligt seminarium. Godkänt opponentskap av annan students projektplan och uppsats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Du ska registrera din uppsats i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), antingen för publicering och arkivering eller endast arkivering. Detta måste göras för att registrering av avslutad kurs kan ske.

Kursen ersätter 3FV294 Examensarbete i folkhälsovetenskap.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin