Kulturarv som drivkraft för regional utveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KV703

Kod
5KV703
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturvård A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 april 2018
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna

avseende kunskap och förståelse

  • diskutera och kritiskt reflektera över kulturarvs roll för de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling,
  • reflektera över kulturvårdsekonomi och förstå på djupet hur kulturarv kan bidra till regional utveckling,
  • uppvisa ingående teoretisk och metodologisk kunskap om olika metoder och modeller för att studera och utvärdera kulturarv och hållbar tillväxt.

avseende färdighet och förmåga

  • självständigt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till bevarandeekonomi,
  • självständigt söka, planera och använda relevant information som underlag för att utföra kvalificerade uppgifter med hjälp av lämpliga metoder i syfte att bevara, återanvända och utveckla kulturhistoriskt värdefulla miljöer,
  • tillämpa relevanta kunskaper för återanvändning av olika kulturhistoriskt värdefulla miljöer,
  • dra slutsatser om hur bevarande kan bidra till regional utveckling och bilda en resurs för samhället i olika avseenden,

avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • relatera till både nationella och internationella bevarandeproblem och lösningar, och
  • relatera till olika perspektiv och presentationer av kulturarv och regional utveckling i syfte att dra både allmänna och specifika slutsatser.

Innehåll

Fokus i denna kurs är kulturarv som drivkraft för hållbar tillväxt. Kursen kommer att behandla kulturarv i specifika systemöverskridande kulturdistrikt, regionala kreativa kraftfält, liksom ekonomiska konsekvenser av bevarande och anpassad och planerad användning av det byggda kulturarvet. Kursen belyser och problematiserar även områden som: bevarande - användning - utveckling, liksom modeller för hur kulturarv kan stärka den sociala ekonomin. Särskild vikt kommer att läggas på anpassad och planerad användning av det byggda kulturarvet.

Undervisning

Kursen består av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras.

Examination

Bedömning kommer att baseras på aktivt deltagande i seminarier och inlämning av skriftliga uppgifter. Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. Följande betyg används: Underkänd (U), Godkänd (G), väl godkänd (VG).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin