Kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PS314

Kod
3PS314
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 20 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen är en teoretisk kurs i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot psykiatrisk vård.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

- beskriva och värdera metoder för personcentrerad, säker och evidensbaserad vård

- värdera betydelsen av arbetsledning och teamarbete för arbets- och vårdmiljö

- värdera utveckling av informations- och kommunikationsteknik som stöd för vård

- identifiera och problematisera diskriminering och betydelse av mänskliga rättigheter och olika maktdimensioner i vård- och samhällsperspektiv.

- identifiera, planera och värdera kvalitets- och förbättringsarbete samt strategier för hållbar utveckling

Innehåll

Säker och evidensbaserad vård

Personcentrerad vård

Arbets- och vårdmiljö, ledarskap och teamarbete

Informations- och kommunikationsteknik

Jämlikhet och likabehandling

Kvalitets- och förbättringsarbete

Strategier för hållbar utveckling

Undervisning

ARBETSFORMER

Case-metodik, föreläsningar, grupparbeten, litteraturstudier och seminarier.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, schemalagda basgruppsträffar, seminarier och studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt i form av muntliga och skriftliga uppgifter samt tentamina individuellt och i grupp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin