Landskap i förändring

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2KU096

Kod
2KU096
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Samhällsgeografi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 maj 2018
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Översiktligt redogöra för olika sätt att studera och analysera landskap och dess relation till samhällsplanering.
  • Identifiera och beskriva processer som påverkar landskapets och landsbygdens omvandling över tid och i olika delar av världen.
  • Beskriva aktuella samhällsutmaningar på landsbygden rörande naturresurser och miljö.
  • Uppvisa grundläggande färdighet i att insamla, sammanställa och analysera akademisk litteratur och planmaterial.
  • Kommunicera insamlat material i tal och skrift.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om landskapets förändring såväl i Sverige som internationellt. Landskapsstudier introduceras och diskuteras med förhållandena på landsbygden som utgångspunkt. Naturresursers användning och bevarande samt planeringens roll i sammanhanget uppmärksammas särskilt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), inlämningsuppgifter, seminarier och övningar (3,5 hp). Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin