Läkemedelsanalys

9,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK206

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK206
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1F, Läkemedelsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 16 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Behörighetskrav

Samtliga kurser på apotekarprogrammets termin 1-5 är godkända samt att alla kurser på termin 6 har genomgåtts.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och beskriva behov av och användningsområden för olika analysmetoder vid läkemedelsutveckling
  • redogöra för möjligheter och begränsningar för de vanligaste analysteknikerna applicerbara för bio-, produkt- och processanalys
  • optimera de vanligaste provupparbetnings-, separations- och detektionsteknikerna inom läkemedelsanalys samt tillämpa principerna för metodkonstruktion och validering
  • utveckla en analysmetod för ett läkemedel eller närbesläktat ämne, i en farmaceutisk beredning eller i ett biologiskt material, samt redovisa detta skriftligt och muntligt på ett vetenskapligt sätt på god svenska eller engelska
  • tillämpa de säkerhetsföreskrifter som gäller vid laboratoriearbete samt dokumentera eget laborativt arbete inklusive utförd riskanalys i laborationsjournal.

Innehåll

Kursen behandlar analytisk-kemiska tekniker och metoder vid tillämpningar inom bio-, produkt- och processanalys vid läkemedelsutveckling och -framställning. I kursen ingår fördjupade studier av separationsmetoder (vätskekromatografi, gaskromatografi och kapillärelektrofores), masspektrometri, vibrationsspektroskopi, UV-vis-spektroskopi, metodkonstruktion och metodvalidering. Därutöver introduceras sensorer, automatisering, flödesanalytiska system, kemometri samt arbete enligt GLP (Good Laboratory Practice). Kunskaperna skall kunna användas för att utforma och bedöma analytiska metoder för syntesprodukter, småmolekylära och biologiska läkemedel, metaboliter, hjälpämnen, föroreningar och nedbrytningsprodukter vid bio-, produkt- och processanalys.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Särskild vikt läggs vid att stimulera de studerande att självständigt lösa problem.

Obligatoriska moment: kursstart och alla moment i samband med laborationer.

Examination

Skriftliga tentamina sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänd laborationskurs (provkod, 2 hp) och godkänd skriftlig tentamen (provkod, 7,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som Bioanalytisk kemi 7,5 hp (3FK305) eller Produkt- och processanalytisk kemi 6 hp (3FK307) på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin