Individuell handledning på den arbetsplatsförlagda praktiken

3 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2PP514

Kod
2PP514
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 september 2018
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Godkänd på alla inslag förutom ett moment från närmast föregående termin.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- Redogöra för teoretiska modeller, behandlingsprinciper och metoder som är relevanta för de egna patienter­nas problematik

Färdighet och förmåga

Klinisk bedömning

- Göra diagnostiska bedömningar av egna kliniska fall;

- Upprätta en fallformulering – generisk, syndromspecifik eller transdiagnostisk – baserad på KBT-teori och/eller beteendeteori (inlärningspsykologi) på egna kliniska fall, samt delge patienten denna på ett peda­gogiskt sätt

Klinisk tillämpning

- Tillämpa olika basfärdigheter inom KBT – ha en sessionsstruktur, sätta agenda, ge hemuppgifter, följa upp hemuppgifter, sätta behandlingsmål, avsluta psykoterapin på ett planerat sätt och upprätta en vidmakthållande­plan.

- Tillämpa olika diagnosöverskridande samt diagnosspecifika KBT-metoder på egna kliniska fall;

- Upprätta och följa behandlingsplaner (som bygger på en generisk, syndromspecifik eller transdiagnostisk fallformulering) samt revidera dessa vid behov;

- Tillämpa behandlingsstrategier från olika psykoterapitraditioner inom fältet KBT samt integrera dessa baserat på fallformuleringen;

- Tillämpa KBT för i första hand vuxna i individualformat men även i viss mån kunna anpassa metodiken för andra grupper (barn, äldre och kulturellt definierade grupper) och till andra format (grupp-, par- och familje­format)

Klinisk utvärdering

- Löpande utvärdera det egna psykoterapeutiska arbetet via kontinuerlig mätning av olika utfallsmått

Terapeutisk relation

- Aktivt skapa och vidmakthålla en god terapeutisk relation i mötet med patienter och deras närstående;

- Identifiera och hantera svårigheter som kan uppstå i det terapeutiska samspelet;

- Reflektera över hur studenten själv påverkas av och påverkar den terapeutiska relationen

Förmåga att ta emot handledning

- Presentera sitt patientarbete under handledningen på ett strukturerat sätt där olika överväganden vad gäller val av fallformuleringsmodell, behandlingsplan, implementering av metoder och utvärdering av dessa redovi­sas och problematiseras;

- Ta emot och omsätta återkoppling från handledaren i det kliniska arbetet;

- Delta aktivt i diskussionerna i handledningsgruppen rörande övriga patientfall och formulera relevanta frågor och synpunkter

Dokumentation

- Dokumentera sitt behandlingsarbete i form av journalanteckningar, sessionsrapporter, inspelningar av sess­ioner och behandlingsrapporter (psykoterapisammanfattningar) enligt separata mallar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Identifiera egna styrkor och svagheter i rollen som psykoterapeut och öppet kunna beskriva, värdera och reflektera kring dessa;

- Tillämpa ett etiskt, empatiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående;

- Förstå betydelsen av samverkan med andra yrkesgrupper och visa den kompetensen vad gäller bedömning och behandling av egna fall;

- Reflektera kring och värdera professionsrelaterade frågeställningar vid utövande av psykoterapi – läkaren, psykologen, sjuksköterskan och socionomen som psykoterapeut;

- Identifiera egna utvecklingsbehov och fortlöpande utveckla den egna kompetensen;

- Förstå betydelsen av att behandlingen ska bedrivas med hänsyn tagen till institutionens regler och förutsätt­ningar samt olika lagar och författningar

Progressionen inom kliniska tillämpningsmoment

Moment med inslag av klinisk tillämpning och handledning på aktuella fall ges termin 2-6. Kraven för godkänd prestation på förmågorna ovan följer en terminsvis progression. För godkänt på ett kliniskt tillämpningsmoment krävs således en högre nivå av kompetens på senare terminer. För skattningen av kompetensen, samt redogö­relser över vilken nivå av kompetens som krävs aktuell termin, finns separata styrdokument - skattningsskalor, manualer. Speciell tonvikt läggs även på att i de kliniska momenten bedöma kompetensen inom de områden som berörs under aktuell termin i övrig undervisning.

Innehåll

Individuell psykoterapihandledning (20 timmar) med handledare knuten till praktikplatsen. Fokus i handledningen är de färdigheter som studenten bedöms ha störst behov av att utveckla baserat på återkoppling från handledare på föregående grupphandledning (termin 2-5).

Examination

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av studentens kompetens via

- Inspelade psykoterapisessioner;

- Presentationer av egna fall;

- Rollspel som belyser olika relevanta terapeutfärdigheter;

- Sessions- och behandlingsrapporter (psykoterapisammanfattningar), journalanteckningar, fallformuleringar samt olika underlag som lämnas in till de kliniska seminarierna

Bedömningen görs under såväl den kliniska handledningen som separata kliniska seminarier. Studenten skall närvara vid samtliga handledningstillfällen och kliniska seminarier.

Arbetsplatsförlagd praktik

För godkänd kurs krävs även att studenten, till ansvarig lärare för momentet, inlämnar intyg från arbetsgivaren som visar att studenten under aktuell termin (termin 6) har haft halvtidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. För seminarier rörande den arbetsplatsförlagda praktiken gäller obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer för att avbryta kliniska tillämpningsmoment

En students kliniska tillämpningsmoment, företrädesvis psykoterapi under handledning, kan omedel­bart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdig­heter eller förhåll­ningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvår­den/Uppsala universitet riskerar att skadas. Om kliniska tillämpningar avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskaps­kontroller som krävs innan studenten kan återuppta dessa stu­dier.

Antal examinationstillfällen

För kliniska moment (psykoterapi under handledning) är antalet examinationstillfällen begränsade till två, med möjlighet för kursens examinator att bevilja ett tredje om synnerliga skäl anförs i det en­skilda fallet. I förekom­mande fall erbjuds studenten olika stödåtgärder så - i möjlig­aste mån - denne inte tvingas avbryta sin utbildning. Denna begränsning i antal examinationstillfällen framgår även av utbildningsplanen.

Alternativ examinationsform

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin