Retorik och filosofi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LV066

Kod
5LV066
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Retorik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 december 2017
Ansvarig institution
Litteraturvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Mål

Kursen syftar till att på olika sätt belysa relationen mellan retorik och filosofi, samt ge den studerande grundläggande överblick över den roll som motsättningen mellan filosofi och retorik/sofistik spelat i den västerländska tanketraditionen.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• uppvisa kunskap om relationerna mellan retorik och filosofi ur ett såväl teoretiskt som ett historiskt perspektiv

• visa prov på förmågan att kunna reflektera över och problematisera såväl den traderade klassiska retoriken som den samtida retorikvetenskapens möjligheter och begränsningar i relation till såväl antik som samtida filosofi.

• kunna redogöra för centrala linjer vad gäller den roll som motsättningen mellan filosofi och retorik/sofistik spelat i den västerländska tanketraditionen.

• visa självständig förmåga när det gäller att diskutera och analysera de epistemiska och ontologiska implikationerna av motsättningarna mellan retorik och filosofi

Innehåll

I kursen diskuteras olika uttryck för motsättningen mellan retorik och filosofi såväl ur ett historiskt som ett samtida perspektiv. Några för konflikten centrala tänkare läses, t.ex. Platon, Chaïm Perelman, Judith Butler och Jacques Derrida. Deras positioner diskuteras, prövas och relateras till samtida humanvetenskapliga frågeställningar, inom exempelvis konstruktivistisk vetenskapsteori.

Undervisning

Kursen ges som antingen undervisningskurs eller läskurs. Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, samt gruppövningar.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och övriga förelagda övningar, närvaro vid förekommande föreläsningar samt genomförande av en skriftlig examination. Muntlig examination kan i vissa fall förekomma. Om kursen ges som läskurs sker examinationen genom muntliga eller skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin