Biomarkörer, identifiering och validering

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG028

Kod
3MG028
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Molekylär medicin A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 22 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller annan utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap om identifiering, validering samt metodologisk och medicinsk applikation av biomarkörer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • beskriva processen och metoderna för identifiering och validering av biomarkörer
  • beskriva olika typer av biomarkörer och metoder för dess applikationer
  • redogöra för kända biomarkörer för olika sjukdomar
  • redogöra för och värdera aktuella metoder och tekniker inom forskningsområdet, dessas praktiska utförande och användning
  • teoretiskt formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar inom forskningsfältet och kunna applicera lämpliga metoder
  • sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresulat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar till att belysa aktuell forskning och framtida potentiell användning av biomarkörer både som prognostiska och diagnostiska verktyg inom sjukvården. Olika typer av biomarkörer kommer att diskuteras samt metoder för identifiering och validering av protein biomarkörer, bland annat i serum. Biomarkörer för olika sjukdomar såsom cancer, neurologiska och kardiovaskulära sjukdomar kommer att behandlas. Biomarkörer för epidemiologi av olika sjukdomar samt inom patologin kommer att behandlas under kursen. Aktuella kliniska metoder och diagnostik kommer att illustreras. Pågående forskning om molekylära biomarkörer samt utvecklandet av nya metoder och teknologier kommer att diskuteras. Den Humana Proteom-Atlasen kommer att beskrivas och användas i praktiska övningar illustrerande identifiering av biomarkörer i olika cancerformer och andra sjukdomar.

Undervisning

Undervisningen ges på engelska i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, laborationer, datorövningar samt andra teoretiska och praktiska moment såsom problemorienterande övningar och presentationer relaterade till aktuella forskningsområden.

Examination

Delkurser: Teori och seminarier 4,5 hp; Laboration 3 hp

Delkursen laboration kräver genomförda praktiska moment samt godkänd tillhörande litteratur-

uppgift. Delkursen teori och seminarier kräver aktivt deltagande och examineras genom en skriftlig examination vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin