Förvaltning och underhåll av byggnader

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV779

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KV779
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 mars 2019
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

60 hp inom ingenjörsprogram inklusive Projekt 3: Flerbostadshus i staden samt Byggstyrning och entreprenadjuridik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de befintliga metoder och verktyg för planering och förvaltning av befintlig bebyggelse
  • diskutera tillämpningen av de regelverk som styr och påverkar fastigheters förvaltning och underhåll
  • redogöra för grunderna i i fastighetsrätt och regler kring hyresrätter och bostadsrätter
  • bedöma och analysera byggnaders tillstånd avseende teknisk status
  • redogöra för grunderna i drift, samordning och underhåll av byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv
  • utforma en förvaltnings- och underhållsplan för en byggnad
  • värdera och förhålla sig till relevanta tekniska, samhälleliga, hållbara och etiska aspekter på förvaltning och underhåll av befintlig bebyggelse

Innehåll

Kursen behandlar fastighetsförvaltning av olika typer av byggnadsbestånd. Regelverk, metoder och verktyg, riktlinjer och standarder inom fastighetsförvaltningsområdet. Grunderna inom fastighetsrätt och regler kring hyresrätter och bostadsrätter. Förutsättningar för fastighetsförvaltning; byggnaders tekniska egenskaper och karaktärsdrag ur ett förvaltningsperspektiv, juridiska och ekonomiska aspekter samt statusbedömningens planering, genomförande och uppföljande moment. Hållbarhetsaspekter för underhåll och förvaltning av befintlig bebyggelse. En del av kursen består av ett större projektarbete där studenten arbetar med att ta fram underlag för och utarbetar en plan för förvaltning och underhåll av en byggnad.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, studiebesök samt ett större projektarbete. Handledning

ges inom ramen för kursen. Studiebesök och seminarier är obligatoriska.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (2 hp), inlämningsuppgifter (3 hp) skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin